กิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC) ปีการศึกษา 2566
28 สิงหาคม 2566

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Camp for Unit D-F (IEC) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมฐานความรู้ที่จัดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์ชาวไทย นักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาการสอนภาษาอังกฤษฯ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (เอกคู่การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) ชั้นปีที่ 2 โดยในช่วงเช้านักเรียนได้เข้าฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 Hop to it,  ฐานที่ 2 Flyswatter และฐานที่ 3 Human Scrabble และในช่วงบ่าย นักเรียนร่วมกิจกรรม PicToWord Game (Country category) รับชมตัวอย่างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเมืองแห่งจินตนาการ ร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างเมืองในฝัน (Creating your Dream City) โดยมีการวาดภาพ ทำแผนผัง และเขียนบรรยายประกอบเมืองที่สร้างขึ้น  เล่นเกมผ่านอุปกรณ์สื่อสารจากเว็บไซต์ Booklet และประกาศผลผู้ชนะเมืองแห่งจินตนาการ ยูนิทละ 5 รางวัล

กิจกรรมในวันนี้ นักเรียนได้รับความสนุกสนาน และสาระความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อันเป็นสิ่งสำคัญทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอีกด้วย