สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
21 สิงหาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567" ณ ออร่าคาเฟ่แอนด์เรสเตอรองต์ จังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ โรงเรียนได้เรียนเชิญ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการสัมมนาและนำเสนอทิศทางและนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์  และเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) บรรยายพิเศษ ผ่าน Google Meet ในหัวข้อ “แนวคิดและทิศทางในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในโรงเรียนประถมศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ” ซึ่งท่าน ผอ.ชุติมา หาญเผชิญ กล่าวให้กำลังใจคณาจารย์และชื่นชมในการวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และการกำหนดค่านิยมหลักของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการกำหนดคำในรูปคำ SPIRIT