การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง “การให้ความรู้และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากร”
12 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยง “การให้ความรู้และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากร” วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโดย รองศาสตราจารย์ พญ.วริสรา ลุวีระ และคณะอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าศึกษาหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากแผลไฟไหม้และบาดแผลฉีกขาด, ฐานการประคบร้อนและประคบเย็น และฐานการพันข้อมือ ข้อเท้าเบื้องต้นทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ความรู้เพื่อให้ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สามารถปฐมพยาบาลนักเรียนเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี