กิจกรรมออมเพื่อแม่
12 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  จัดกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมให้แก่นักเรียน  ในกิจกรรมการออมครั้งนี้มีของรางวัลพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นได้มอบกระปุกออมเงิน  กระเป๋า และเครื่องเขียนให้แก่นักเรียนที่ฝากเงิน  โดยนักเรียนที่ฝากเงินตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป จะได้รับของที่ระลึกจากโรงเรียนธนาคารทุกคน กิจกรรมออมเพื่อแม่ครั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสำคัญ มาก  สมดังคำขวัญของโรงเรียนธนาคารที่ว่า "ออมเป็นนิจ   ชีวิตมั่นคง" และในการฝากเงินวันนี้มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 219,666.25 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)