ต้อนรับนักวิชาการจากประเทศออสเตรเลียเยี่ยมชมดนตรีและกิจกรรมสมาธิ
12 สิงหาคม 2566

เยี่ยมชมดนตรีและกิจกรรมสมาธิ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และทีมบริหาร ต้อนรับนักวิชาการจากประเทศออสเตรเลีย Dr. John Garzoli ผู้ได้รับทุน KKU Inbound Visiting Scholar 2023 จากมหาวิทยาลัย Monash University, Dr. Stuart Grant จากมหาวิทยาลัย The University of Sydney และ Dr. Neil McLachlan Director of Sense Systems, Pty. Ltd. รวมทั้งคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมปลูกฝังสมาธิให้กับนักเรียนและการนำแนวทางเรื่องสมาธิและสติมาปรับใช้กับการเรียนการสอนดนตรีให้กับนักเรียน หลังจากการเยี่ยมชมคณะผู้เยี่ยมชมและผู้บริหาร คณาจารย์ของโรงเรียนสาธิต ได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านการพัฒนาวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวโน้มทางวิชาการและกระแสความสนใจเรื่องการปรับใช้สมาธิและสติพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก