ประชาสัมพันธ์การปรับเส้นทางจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
19 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์การปรับเส้นทางจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ทดลองระบบจราจร พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566