ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 มิถุนายน 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น