โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากร (OD)
10 มิถุนายน 2566

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากร (OD) ณ จังหวัดภูเก็ต  กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ฝ่ายการศึกษาพิเศษ และฝ่ายนานาชาติ  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  โรงเรียนได้พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงเรียนชั้นนำ  บุคลากรมีความรักความผูกพัน  มีกำลังใจพร้อมสร้างสรรค์องค์กรสู่โรงเรียนชั้นนำ  นอกจากนี้ บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการของผู้นำในจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป