“โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับประเทศ”
21 มีนาคม 2566

 

โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับประเทศ โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ปี 2565 ในหัวข้อ “เพิ่มเงินออมปัง ด้วยพลังเยาวชน” ในการเข้าประกวดครั้งนี้ทางโรงเรียนธนาคารได้จัดทำวีดิทัศน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ร่วมคิดสร้างสรรค์วิธีการออมเงิน  ตลอดจนการวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสมการการออมรายได้ - เงินออม = รายจ่าย และสอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนธนาคารสาธิตฯ ที่ว่า “ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง” ในการประกวดครั้งนี้มีนักเรียนร่วมแสดง ได้แก่ 1. เด็กหญิง ยูถิกา จาริยานนท์ 2. เด็กหญิงพิชญนันท์ กาญจน์วัฒกุล 3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คมวัชระ 4. เด็กหญิงปุณยนุช บุญประเสริฐ 5. เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ 6. เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ ผลการประกวดวีดิทัศน์ทางโรงเรียนธนาคารฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและจะมีการมอบอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ทางโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมมือ ร่วมใจ ทำให้ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้

https://drive.google.com/.../1UAyqYrARbxVXf91XHwWrfn.../view