กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลาย นักออมยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรมภายในยูนิท
23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนธนาคารสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลาย  นักออมยอดเยี่ยม  ทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรมภายในยูนิท ในวันพฤหัสบดีที่ 23  กุมภาพันธ์  2566 ดังนี้ 
- มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลายสำหรับนักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ซึ่งมีนักเรียนได้รับจำนวน 434 คน
- มอบเกียรติบัตรนักยอดเยี่ยมแก่นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งทั้งภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักเรียนได้รับจำนวน 332 คน
- มอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท แก่นักออมยอดเยี่ยม จำนวน 15 ทุน
-  มอบเงินสนับสนุนยูนิทนักออม ให้แก่ยูนิทที่ฝากเงินร้อยละ 80 จากยอดสมาชิกทั้งหมด โดยได้รับเงินสนับสนุนยูนิทละ 800 บาท
      ทั้งนี้ ทางโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่เห็นคุณค่าของการออมเงิน เป็นผู้มีวินัยในการออม สมดังคำขวัญของโรงเรียนธนาคาร ฯ “ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง"