ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กิจกรรมเปิดบ้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Computer Education KKU Open House 2022)
21 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมเปิดบ้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565   (Computer Education KKU Open House 2022)  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การสร้างเกมจาก Scratch ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)

 

รางวัลชนะเลิศ

  1. เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์
  2. เด็กชายภาคภูมิ  พัวพานิชยกุล

 

การใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  1. เด็กหญิงนรมน  ลาสเจริญวงศา
  2. เด็กชายบุริศร์  บุษดี