ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 -6
เด็กชายณดล    อัศวรุ่งนิรันดร์ ยูนิท F1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8

รายการ  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1 -6
1. เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี ยูนิท F1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์ ยูนิท F1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8