ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น Japan Foundation เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
9 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ตัวแทนจากฝ่ายภาษาญี่ปุ่น  เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น  โดยมีบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นแก่สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ  ได้แก่ Ms.HASHIMOTO Aiko  ที่ปรึกษาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  เจแปนฟาวน์เดชั่น  ประจำโรงเรียนสุรนารีวิทยา  Ms.KONDO Maiko  ที่ปรึกษาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และนางสาวรดา  เสวิกุล อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น  กรุงเทพฯ  เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การบอกเวลา เช้า-เย็น (いま、なんじですか?) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่องบทสนทนาเกี่ยวกับตารางเรียน (にほんご   は なんようびですか) และร่วมพูดคุยกับทีมบริหาร  คณาจารย์  เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น   และนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป