โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มีจำนวนอาคารหลายลักษณะ ดังนี้

            1) อาคารเรียนที่มีลักษณะเหมือนบ้าน มีห้องน้ำในตัวเรียกว่า "ยูนิท" ได้แก่ ยูนิท เอ 1, เอ 2, บี 1, บี 2, ซี 1, ซี 2 และอาคารห้องสมุด รวม 7 ยูนิท

  

          2) อาคารทองกวาวภิรมย์ เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  (ยูนิทดี1 ดี2 อี1 อี2 เอฟ1 และเอฟ2) นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเตรียมการสอนของอาจารย์ ห้องประชุม และห้องโสตทัศนูปกรณ์

  

          3) ศาลาการงานอาชีพ สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน และงานประดิษฐ์ 

          4) อาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องเรียนทัศนศิลป์ ห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องเรียนดนตรีไทย

  

          5) โรงอาหาร เป็นสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่

  

          6) อาคารพลศึกษา ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของโรงเรียน ใช้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาของทุกยูนิท และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ

          7) อาคารธุรการ เป็นอาคารที่เป็นที่ทำงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธุรการ นอกจากนี้ยังมีห้องนันทนาการ ห้องเกียรติยศ ห้องพยาบาล และห้องประชุมเล็ก

  

           8) ศาลาพักผู้ปกครอง 2 หลัง และมีห้องปฏิบัติการดนตรีสากล

  

           9) ศาลาอเนกประสงค์ 2 หลัง ได้แก่ ศาลารมย์และศาลาอเนกประสงค์ข้างอาคารพลศึกษา

          10) ห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

 

            11) Creative Space