ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม

เลขที่ 123  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002

หมายเลขโทรศัพท์/Fax. 043-332406 พื้นที่รวม  25  ไร่

สัญลักษณ์ คือ "ตราพระธาตุพนม" เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน ประดิษฐานอยู่เหนือขอนไม้แก่น สองข้างมีเทวดาอัญเชิญมิ่งขวัญสิริมงคลจากองค์พระธาตุพนมประทานสู่สถาบันแห่งนี้

พื้นหลังแบ่งเป็น ๓ ช่อง หมายถึงคุณธรรมของนักเรียน ได้แก่
            วิทยา คือ ความรู้ดี
            จริยา คือ ความประพฤติดี
            ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด

อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ คิดสร้างสรรค์ ผู้นำด้านนวัตกรรม นำเทคโนโลยี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สีประจำโรงเรียน คือ สีอิฐ (ดินแดง)

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ   ต้นกาลพฤกษ์ (Kalapruek) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib

 

 

คำขวัญโรงเรียน       “คุณธรรมนำปัญญา   มีพลานามัย   วินัยมั่นคง ดำรงสังคมประชาธิปไตย  ใฝ่หาความรู้   มุ่งสู่สากล”


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นแหล่งทดลองและวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา อุปกรณ์การสอน และหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ อันจะช่วยส่งเสริมและปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

          2. เพื่อเป็นแหล่งทดลองวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็ก และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

          3. เพื่อเป็นแหล่งให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้สังเกตการเรียนการสอน สังเกตพฤติกรรมของเด็ก และสังเกตการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ โดยโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะมีหน้าที่ร่วมผลิตบัณฑิต

          4. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ และสาธิตงานการศึกษาแก่ครูประจำการ นักบริหารการศึกษา และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          5. เพื่อให้การศึกษาอบรม แก่กุลบุตรกุลธิดาตามระดับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตน ส่งเสริมให้พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม อันจะช่วยให้เป็นพลเมืองดี


วิสัยทัศน์:
           เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

      


ปรัชญา:
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยึดถือแนวความเชื่อที่กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ด้วยการศึกษา และเคารพในคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล”  ดังนั้นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จะต้องเริ่มที่การให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดคือ“การพัฒนาให้ประชาชนรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต”

      


พันธกิจ:         

1. ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล มีคุณลักษณะตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีคุณธรรม
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเผยแพร่สู่สังคม
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
4. สนับสนุนพันธกิจในการร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์

      


เพลงประจำสถาบัน

      เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิต ฯ เพลงสถาบัน คำร้อง/ทำนอง เจนวิทย์ พิทักษ์

เนื้อเพลง

มาพวกเราร่วมรักสามัคคี

ให้ถิ่นนี้เลื่องชื่อระบือไกล

ให้ชื่อเสียงก้องนามและสดใส

ให้เลื่องลือชื่อสาธิตของเรา

ให้พวกเราเลือดสีเทาจงมาร่วมกัน

เพื่อสร้างสรรค์การงานให้ก้าวไกล

เพื่อชื่อเสียงสีเทาเราคงไว้ รวมใจ รวมรักสามัคคี

* ยามเราจากไกล….ฝากใจไว้มั่น

คงมีสักวันได้กลับมาเยือน

เลือดสาธิตรักมั่นหาใดเหมือน

รักเพื่อนรักพี่น้องของเรา (ซ้ำ*)