พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

วีดิทัศน์แนะนำเส้นทางการรับส่งนักเรียน

วีดิทัศน์โรงเรียน 2566