สื่อการเรียนรู้

 
บทเรียน มัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แสง
   
บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานทฤษฎีการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทเรียน มัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารรอบตัว
บทเรียน โปรแกรมเพื่อการทบทวน เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    Download
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin