ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม

เลขที่ 123  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40002

หมายเลขโทรศัพท์/Fax. 043-332406 พื้นที่รวม  25  ไร่

         สัญลักษณ์    คือ  ตราพระธาตุพนม ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน   คือ   วิชาการเด่น   กล้าแสดงออก
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คือ   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  สีประจำโรงเรียน      คือ   สีอิฐ (ดินแดง)

         

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    คือ   ต้นกัลปพฤกษ์

         คำขวัญโรงเรียน       “คุณธรรมนำปัญญา   มีพลานามัย   วินัยมั่นคง ดำรงสังคมประชาธิปไตย  ใฝ่หาความรู้   มุ่งสู่สากล”


      วัตถุประสงค์ 
               1.  เพื่อเป็นแหล่งทดลองและวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา  อุปกรณ์การสอน  และหลักสูตรประเภทต่าง ๆ  ของคณะศึกษาศาสตร์  อันจะช่วยส่งเสริมและปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
               2.  เพื่อเป็นแหล่งทดลองวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็ก และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
               3.  เพื่อเป็นแหล่งให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้สังเกตการเรียนการสอน  สังเกตพฤติกรรมของเด็ก และสังเกตการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ โดยโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะมีหน้าที่ร่วมผลิตบัณฑิต 
               4. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่  และสาธิตงานการศึกษาแก่ครูประจำการ  นักบริหารการศึกษา และชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
               5. เพื่อให้การศึกษาอบรม  แก่กุลบุตรกุลธิดาตามระดับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตน  ส่งเสริมให้พัฒนาการทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม  อันจะช่วยให้เป็นพลเมืองดี

       ปรัชญา 
              
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยึดถือแนวความเชื่อที่กล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ด้วยการศึกษา และเคารพในคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล”  ดังนั้นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จะต้องเริ่มที่การให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาความ

แตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมทั้งเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดคือ“การพัฒนาให้ประชาชนรักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิต”


        วิสัยทัศน์
   
                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโรงเรียนสาธิตชั้นนำในระดับอาเซียน มุ่งสร้าง พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนร่วมผลิตบัณฑิตกับคณะศึกษาศาสตร์

        พันธกิจ
                 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาการ ทักษะชีวิต  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนับสนุนและร่วมผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  บริการวิชาการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการศึกษา ซึ่งนำไปสู่การศึกษาเพื่อสังคม


         เพลงประจำสถาบัน
 

เพลงมาร์ชโรงเรียนสาธิต ฯ
เพลงสถาบัน คำร้อง/ทำนอง   เจนวิทย์   พิทักษ์
                 มาพวกเราร่วมรักสามัคคี  ให้ถิ่นนี้เลื่องชื่อระบือไกล   ให้ชื่อเสียงก้องนามและสดใส   ให้เลื่องลือชื่อสาธิตของเรา   ให้พวกเราเลือดสีเทาจงมาร่วมกัน  เพื่อสร้างสรรค์การงานให้ก้าวไกล  เพื่อชื่อเสียงสีเทาเราคงไว้   รวมใจ  รวมรักสามัคคี * ยามเราจากไกล….ฝากใจไว้มั่น   คงมีสักวันได้กลับมาเยือน  เลือดสาธิตรักมั่นหาใดเหมือน รักเพื่อนรักพี่น้องของเรา (ซ้ำ*)

 

ข้อมูลบุคลากร

 


ข้าราชการ

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นางกุลจิรา   รักษนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คบ. (ศิลปประดิษฐ์)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

2

นางเกื้อจิตต์    ฉิมทิม

รองศาสตราจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  
คม. (การประถมศึกษา)

3

นางเครือวัลย์   ธรรมเสาวภาคย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
Ms. In Education

4

นางจิราภรณ์   วุฒิพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คบ. (นาฏศิลป์ )
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)

5

นายรัชพล    รอดชมภู

อาจารย์

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วทบ. (สุขศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา )

6

นางชูจิต    ยวงสะอาด

อาจารย์

กศ.บ. (การประถมศึกษา)

7

นางสาวภัสสรา    อินทรกำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
คม. (การประถมศึกษา)

8

นางเพชรรัตน์    จงนิมิตรสถาพร

รองศาสตราจารย์

ศษ.บ. ( การประถมศึกษา)
คม. (การประถมศึกษา)

9

นางสาวรัชนี   จรุงศิรวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
คม. (การประถมศึกษา)
Ed.D.(Doctor of Education)

10

นางสาววรรณิภา   ศุกรียพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.บ. (การประถมศึกษา)
ศศ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา )

11

นายวัชรินทร์    ศรีรักษา

รองศาสตราจารย์

คบ. (ศิลปศึกษา)                 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

12

นางวิไล    พิพัฒน์มงคลพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา )
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

13

นายศราวุธ      จักรเป็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

14

นางศิรีวรรณ  ร่มเย็น วูลเทอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

15

นายสิปป์      สุขสำราญ

อาจารย์

ศษ.บ. (ศิลปศึกษา )
ศม. (ประยุกต์ศิลป์)
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)

16

นายสันติชัย      ศรีโพธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)

17.

นายพลัฏฐ์       ทิพย์ศรีราช

อาจารย์

คบ. (พลศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

18

นางโสภา      ชุณหรัชพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นางสาวปิลันธนา     ศุภดล

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา )
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

2

นางนุชนาฎ       เนสุสินธุ์

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)

3

นางสาวประกายฝน  บรรดาศักดิ์ไพศาล

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

4

นางสาวนภาพร   วรเนตรสุดาทิพย์

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา )
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)

5

นางสมจินต์      ศรีเมือง

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)

6

นางอรนุช       กิตติศิริวัฒนกุล

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นางกิติญาดา    พัวพาณิชยกุล

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา )
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

2

นายวุฒิชัย        ไพคำนาม

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

3

นางนวลพรรณ       เพียงเกษ

อาจารย์

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

4

นางสาวขนิษฐา       ศิริพรรณ

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

5

นางสาวมนัชยา       ศรีจินดา

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

6

นายชิงชัย        ทาดาหา

อาจารย์

คบ. (พลศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

7

นางปิยะนันท์          บุญโพธิ์

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

8

นางวิมลลักษณ์      จันทนพิมพ์

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

9

นางพุทธชาติ      ชุมแวงวาปี

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

10

 

นางสาววิภาวดี     บุญไชยศรี

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

11

นายนเรียน       นามบุญเรือง

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

12

นางสาวนิติยา   แสนตอ

อาจารย์

ศษ.บ. (พลศึกษา)
ศษ.ม. (พลศึกษา)

13

นางสาวศิริศุกร์    ศิริโชคชัยตระกูล

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

อัตราจ้าง

 

ลำดับ

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นางสาววรัญญา  เป้งทอง

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

2

นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ

อาจารย์

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

 

3

นายเอกพล    ช่วยวงศ์ญาติ

อาจารย์

ศศ.บ. (ศิลปกรรมศาสตร์)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

4

นางสาวพันทิวา   เหล่าสมบัติ

อาจารย์

คบ.(เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา)

5

นางสาววนิดา  พรหมบุตร

อาจารย์

กศ.บ. (การศึกษาบัณฑิต)
ศบ.ม.(ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)

6

นายพีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย

อาจารย์

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษนานาชาติ)

7

นางสุนิสา สุวรรณฉาย

อาจารย์

ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

8

นางสาวเพียงดาว ไชยสาร

อาจารย์

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษนานาชาติ)

9

นางสาวทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ

อาจารย์

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

10

นางสาวอรณิช  สุขณะล้ำ

อาจารย์

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษนานาชาติ)

11

นางสาวธันย์ชนก  เหมือนช้าง

อาจารย์

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษนานาชาติ)

12

นางสาวปิยะธิดา  ประทุมศิริ

อาจารย์

ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)

13

Mr.Nicholas  Gorman*

อาจารย์

U.E.F.A  Coaching  License
B.A. ( Belford University )

14

Mr. Stephen John Irvine*

อาจารย์

B.B.A. (University of Liverpool)

15

Mr. Michael Richard Crosbie*

อาจารย์

B.Sc. (Eldorado College)

16

Mr. David Frank McCabe*

อาจารย์

B.Sc. (Eldorado College)

17

Mr.Kevin Timothy O’Shea

อาจารย์

BA degree in English Literature

*   อาจารย์ชาวต่างประเทศในโครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ (IEC)


 

ตารางสรุปจำนวนครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
จำแนกตามวุฒิการศึกษา

 

วิชาเอก/โท

จำนวนครูที่มี
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

จำนวนครูที่มี
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท

จำนวนครูที่มี
วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก

ภาษาไทย

-

-

 

คณิตศาสตร์

-

-

 

วิทยาศาสตร์

-

-

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1

-

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

-

 

ศิลปะ

1

-

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-

-

 

ภาษาต่างประเทศ

-

-

 

อื่นๆ (ระบุ)
1) บริหารการศึกษา

 

-

 

3

 

2) หลักสูตรและการสอน  

-

12

 

3) การประถมศึกษา

-

7

 

4) สิ่งแวดล้อมศึกษา

-

1

 

5) เทคโนโลยีการศึกษา

-

8

1

6) ไทยคดีศึกษา

-

2

 

7) มานุษยดุริยางวิทยา

-

1

 

8) Ms. In Education

-

1

 

9) ประยุกต์ศิลป์

-

1

 

10) การสอนภาษาอังกฤษนานาชาติ

5

-

 

11) การประถมศึกษา

2

-

 

12) เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา

1

-

 

13) ครูชาวต่างประเทศ

5

-

 

14) Ed.D.(Doctor of Education)

-

-

1

15) Ph.D (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)

-

-

1

รวม

15

36

3

รวมทั้งสิ้น

54

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุน

 

ลูกจ้างประจำ
1. นางยุภา    นามมุง    

2. นายประสงค์  พลทองสถิตย์
3. นางประกอบ    บุญอ่ำ  

4. นายนพพร    ดีไพร  

 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
1. นางสาววณิชญา   วิเศษสา   

2. นางสาวรัตนาพร  ทำใหม

ลูกจ้างชั่วคราว

1. นางสาวสันทนา โลมาอินทร์ 
2. นายสุทธิชัย รีรักษ์ 
3. นางสาววราภรณ์ ชนะภักดี 
4. นางสรินยา แสนสมบัติ 
5. นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม 
6. นางลำใย ศีรี
7. นางสัมผัส นามวัน 
8. นายโสม นามวัน 
9. นายสมัย พรมฤทธิ์ 
10. นางบุญเพ็ง พลทองสถิตย์ 
11. นางทองพูล นารีไผ่ 
12. นางสว่าง แสงเหลา 

13. นางสมพร โพธิราชา 
14. นายนพพร นามคันที 
15.นายเยี่ยม แสนสูง 
16. นางสาวพรพิมล บุญกล้า 
17. นางสาวเกศสุดา บุญอ่ำ
18. นางกันยารัตน์ ชมทรัพย์เจริญ
19. นายอำคา พันลีลา
20. นางนิอร คำบ่อเศร้า
21. นางสาววิภา สีบูโฮม
22. นายปรีชา รีสี 
23. นางอัมพร ช่วยศร
24. นางสาวอารี ประยิสอน

 

 
 

 

ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

 

ยูนิท

รวม

ชาย

หญิง

รักษาสิทธิ์

อาจารย์ประจำยูนิท

A1

78

39

39

 

อาจารย์วิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์
อาจารย์นภาพร  วรเนตรสุดาทิพย์

A2

83

43

40

1 (ญ)

นางสาวขนิษฐา ศิริพรรณ
นางสาวปิลันธนา ศุภดล

B1

76

48

28

 

อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา
นางชูจิต  ยวงสะอาด

B2

74

37

37

 

นางวิไล  พิพัฒน์มงคลพร
นางสุนิสา  สุวรรณฉาย

C1

78

34

44

 

นางสาวศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล
นางเครือวัลย์  ธรรมเสาวภาคย์

C2

80

31

49

 

นางโสภา  ชุณหรัชพันธุ์
นางสาวทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ

D1

73

28

45

 

นางกิติญาดา  พัวพาณิชยกุล
นางสาววิภาวดี บุญไชยศรี

D2

70

28

42

 

นางปิยะนันท์  บุญโพธิ์
นางเพชรรัตน์  จงนิมิตรสถาพร

E1

77

33

44

 

นางพุทธชาติ    ชุมแวงวาปี
นางสาววรัญญา   เป้งทอง

E2

78

34

44

 

นางอรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล
นางเกื้อจิตต์  ฉิมทิม

F1

78

36

42

 

นางสาวรัชนี  จรุงศิรวัฒน์
นางสมจินต์ ศรีเมือง
นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ

F2

 

80

 

49

 

31

 

 

 

นางนุชนาฎ เนสุสินธุ์
นางสาวภัสสรา อินทรกำแหง
นางสาวพันทิวา เหล่าสมบัติ

รวม

925

440

485

1 (ญ)

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin