การจัดตั้งบริษัท (จำลอง)  “บริษัทเพาะกล้าสาธิต”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
พ.ศ. 2557

********************

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)             ได้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของบริษัท
2. ส่งเสริมการประหยัด การออม และการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

3. เพื่อให้นักเรียนรักธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและหารายได้ เพื่อการออม
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความคิดเชิงธุรกิจ

6. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการทำงาน  มีทักษะในการบริหารจัดการและการให้บริการ      สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก มุ่งมั่นพัฒนางานและมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง
   

หุ้นและการถือหุ้น
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่Oฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ถือหุ้น 500 หุ้น   (50%)
2. กรรมการดำเนินงานและบุคลากร  (ได้จากการรับสมัครและคัดเลือก) 120  หุ้น (12%)
3. สมาชิกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์)  380 หุ้น(38%) จำกัดหุ้น  ดังนี้ 
- นักเรียนยูนิทเอ 1 จำนวนหุ้น  30  หุ้น
- นักเรียนยูนิทเอ 2 จำนวนหุ้น  30  หุ้น
- นักเรียนยูนิทบี 1  จำนวนหุ้น  40  หุ้น
- นักเรียนยูนิทบี 2 จำนวนหุ้น   40  หุ้น
- นักเรียนยูนิทซี 1 จำนวนหุ้น   30  หุ้น
- นักเรียนยูนิทซี 2 จำนวนหุ้น   30  หุ้น
- นักเรียนยูนิทดี 1 จำนวนหุ้น  30  หุ้น       
- นักเรียนยูนิทดี 2 จำนวนหุ้น  30  หุ้น       
- นักเรียนยูนิทอี 1  จำนวนหุ้น  30  หุ้น
- นักเรียนยูนิทอี 2 จำนวนหุ้น   30  หุ้น      
- นักเรียนยูนิทเอฟ 1 จำนวนหุ้น   30  หุ้น   
- นักเรียนยูนิทเอฟ 2 จำนวนหุ้น   30  หุ้น

หมายเหตุ** มูลค่าหุ้นละ  10  บาท

วิธีดำเนินการ
การดำเนินการของบริษัท จะประกอบธุรกิจ  5 ประเภท ดังนี้ 

  1. การปลูกผักสวนครัว บริษัทจะดำเนินการปลูกผักสวนครัวทั้งประเภทที่ให้ผลผลิตระยะยาว
และระยะสั้น โดยใช้พื้นที่ด้านหลังศาลา กอท. ทำแปลงปลูกผัก
  1. 2. การเพาะกล้าพันธุ์ไม้ บริษัทจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้จากในบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้

หายาก มาเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ

3. การผลิตน้ำหมักชีวภาพ บริษัทจะนำเศษพืช ผัก ผลไม้ที่เหลือจากการบริโภคและการ

ประกอบอาหารในแต่ละวันมาหมักในภาชนะที่จัดเตรียมไว้บริเวณหลังโรงอาหารและหลังศาลา กอท.  เพื่อ

นำไปใช้ในการปลูกผักสวนครัวของบริษัท

4. การทำปุ๋ยหมัก บริษัทจะนำเศษใบไม้และวัชพืชในบริเวณโรงเรียนมาทำปุ๋ยหมักโดยเตรียม สถานที่ไว้ข้างยูนิท ซี 1

5. ขยะรีไซเคิล (ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง) บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล (ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง) จากนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ซึ่งจะตั้งบริเวณด้านหลังห้องสมุด และรับบริจาคจากนักเรียนทุกยูนิทโดยจะติดต่อร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อ (ดำเนินการโดยผู้ปกครองและคณะกรรมการบริษัท)
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin