ชุมชน

 
             โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ล้อมรอบด้วยสถานที่เรียนของนักศึกษา  ที่พักอาศัยของบุคลากร  สถานที่ปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพรับราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค้าขาย รับจ้าง  และเกษตรกร  มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวนมากที่สุดรองลงมาคือ ระดับปริญญาโท อนุปริญญา มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น ปริญญาเอก และประถมศึกษา เศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี รายได้เฉลี่ยของประชากรในชุมชนประมาณ 30,000 บาท ต่อเดือน ชุมชนของโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีแหล่งอบายมุข และมีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อโรงเรียน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin