บทความวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 

บทความวิจัย
Keyword :
ID หัวข้อบทความวิจัย รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  อาจารย์นุ ชนาฎ เนสุสินธุ์  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2  อ.ปิยะนันท์ บุญโพธิ์  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
3  ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์  ผลการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน( Lesson Study) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาระบบเปิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4  อ.วิภาวดี บุญไชยศรี  การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัดเรื่องเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
5  อ.ขนิษฐา ศิริพรรณ  การศึกษาแนวคิดความรู้สึกเชิงจ านวนเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ปลายเปิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด (Open Approach). 2554.
6  อ.ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
  หน้า : 1 | 2
  บทความวิจัยทั้งหมด : 18 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin