บทความวิจัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 

บทความวิจัย
Keyword :
ID หัวข้อบทความวิจัย รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  อ.ปิลันธนา ศุภดล  ผลการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2  ผศ.วิไล พิพัฒน์มงคลพร  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
3  อ.นเรียน นามบุญเรือง  การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
4  อ.ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
5  อ.วุฒิชัย ไพคำนาม  การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
6  อ.มนัชยา ศรีจินดา   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา สังคมศึกษา เรื่อง รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
7  อ.ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล  การศึกษาการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
8  รศ.วัชรินทร์ ศรีรักษา  ผลการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการศิลปะ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา 2554
9  อ.เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ  การสร้างดีวีดีการสอน เรื่อง รูปแบบของวงดนตรีสากลเบื้องต้นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
10  อ.วนิดา พรหมบุตร  การศึกษาผลการเรียนรู้ทักษะการตีขิม โดยใช้สีและแผนผัง เพื่อกระตุ้นทักษะการจำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11  ผศ.กุลจิรา รักษนคร  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกเรื่อง “ลดมลพิษภาวะและสิ่งแวดล้อมเทิดไท้องค์ราชันย์” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
12  อ.นวลพรรณ เพียงเกษ  การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  หน้า : 1 | 2
  บทความวิจัยทั้งหมด : 18 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin