เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  รายชื่อนักเรียน Unit D ปีการศึกษา 2559  
2  รายชื่อนักเรียน Unit B ปีการศึกษา 2559  
3  รายชื่อนักเรียน Unit A ปีการศึกษา 2559  
4  O-net-58-05  ค่าสถิติระดับโรงเรียน ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับโรงเรียน
5  O-net-58-04  ค่าสถิติระดับโรงเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน
6  O-net-58-03  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา
7  O-net-58-02  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้
8  O-net-58-01  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
9  ผลสอบ onet รายบุคคล ปี 2558  ผลคะแนนรายบุคคล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2558
10  โควต้า 35 คน ปีการศึกษา 2558  รายชื่อนักเรียนยูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2558 ที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพ
11  โควต้า 35 คน หลักสูตรคู่ขนาน ปีการศึกษา 2557  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ โควต้า 35 คน หลักสูตรคู่ขนาน ปีการศึกษา 2557
12  onet57 ค่าสถิติระดับโรงเรียน  onet57 ค่าสถิติระดับโรงเรียน
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 65 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin