เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  รายชื่อนักเรียนยูนิท C ปีการศึกษา 2562  รายชื่อนักเรียนยูนิท C ปีการศึกษา 2562 แก้ไข
2  รายชื่อนักเรียนยูนิท B ปีการศึกษา 2562  รายชื่อนักเรียนยูนิท B ปีการศึกษา 2562
3  รายชื่อนักเรียนยูนิท ดี ปีการศึกษา 2562  
4  รายชื่อนักเรียนยูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2562  รายชื่อนักเรียนยูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2562
5  รายชื่อนักเรียนยูนิทอี ปีการศึกษา 2562  รายชื่อนักเรียนยูนิทอี ปีการศึกษา 2562
6  รายชื่อนักเรียนยูนิทเอ  รายชื่อนักเรียนยูนิทเอ ปีการศึกษา 2562
7  ผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล  ผลการประเมินด้านการอ่านชั้น ป.1 แยกตามสมรรถนะเป็นรายบุคคล
8  ผลสอบ RT ป.1  ผลการประเมินด้านการอ่าน ชั้น ป.1 สถิติระดับโรงเรียน
9  ผล O-NET 2560-6  ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ
10  ผล O-NET 2560-5  ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
11  ผล O-NET 2560-4  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้
12  ผล O-NET 2560-3  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 71 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin