เอกสารต่างๆ สำหรับผู้ปกครอง

ไฟล์ดาวน์โหลด
Keyword :  
ID หัวข้อ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1  ผลสอบ RT ป.1 รายบุคคล  ผลการประเมินด้านการอ่านชั้น ป.1 แยกตามสมรรถนะเป็นรายบุคคล
2  ผลสอบ RT ป.1  ผลการประเมินด้านการอ่าน ชั้น ป.1 สถิติระดับโรงเรียน
3  ผล O-NET 2560-6  ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ
4  ผล O-NET 2560-5  ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ
5  ผล O-NET 2560-4  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้
6  ผล O-NET 2560-3  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
7  ผล O-NET 2560-2  ค่าสถิติระดับโรงเรียน แยกตามรายวิชา
8  ผล O-NET 2560  รายบุคคล
9  โควต้า IEC 35 คน  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควต้า 35 คน เข้าหลักสูตรคู่ขนาน ม.1
10  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปผลคะแนนบุคคลจำแนกตามโรงเรียน_ป4
11  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปผลคะแนนบุคคลจำแนกตามโรงเรียน_ป3
12  อ่านออกเขียนได้ ป1-4  รายงานสรุปผลคะแนนบุคคลจำแนกตามโรงเรียน_ป2
  หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
  ไฟล์ทั้งหมด : 65 ไฟล์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin