โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 

    หมายเลขโทรศัพท์

 

       -  รองผู้อำนวยการ ภายใน 12568

      
       -  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ  ภายใน 11483
     
      -  ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313
 
      -  ห้องทัศนศิลป์และโรงอาหาร  ภายใน 12578
 
       -  ห้องพักอาจารย์คอมพิวเตอร์  ภายใน  11484
 
       -  อาคารพลศึกษา    และห้องสมุด ภายใน  11960
 
       -  ยูนิทนาฏศิลป์  และยูนิทเอ  1  ภายใน   11938
 
       -  ยูนิทเอ 2   และยูนิทบี 1   ภายใน  12570
 
       -  ยูนิทบี 2  ยูนิทซี1 และยูนิทซี2  ภายใน  12571
 
      -  ยูนิทอี 1 และห้องโสต ฯ ภายใน   12573
 
      -  ยูนิท D1 , D2  และกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ภายใน  47315
 
      -  ยูนิท E2  ภายใน  42336
 
      -  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ภายใน  42335
 
      -  ยูนิทF1 , F2  และห้องดนตรีไทย   47314
 

 
     Web Master
 
       -  pwutti@kku.ac.th
 

 
     Facebook โรงเรียน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin