University of Toyama จากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน
                เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 10 คน จาก University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน อีกทั้งร่วมจัดกิจกรรมการเล่นเกมญี่ปุ่น คือ FUKUWARAI และ FRIUT BASTKET ให้แก่นักเรียนยูนิทอี ในวิชาภาษาญี่ปุ่น นักเรียนได้ทั้งความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น และความสนุกสนาน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันของคณาจารย์ทั้งสองสถาบัน
วันที่โพสต์ : 24 สิงหาคม 2560
 

   รูปภาพ : University of Toyama จากประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin