โล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ
                เด็กหญิงพาประวีร์ ยุวนะศิริ นักเรียนยูนิท F ได้รับโล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดบทกลอนไฮกุ ประจำปี 2560 -2561 และได้รับทุนการศึกษารางวัลผู้ชนะเลิศ 1,500 บาท ทุนการศึกษาผู้ชนะเลิศดีเด่น 1,500 บาท และของที่ระลึก โดยความร่วมมือระหว่างสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจแป นฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และแจลฟาวน์เดชั่น ญี่ปุ่น
วันที่โพสต์ : 9 สิงหาคม 2561
 

   รูปภาพ : โล่รางวัลประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin