กิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธง
                เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 60 ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธงให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้ # โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1. เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร Unit B2 เหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ # จากการแข่งขันว่ายน้ำ เทศบาลเมืองมหาสารคาม New – life Mad Wave ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำ New – life มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปราณณาญา เวชนนิยม Unit A1 ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่นอายุ 6 ปี 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 2. เด็กหญิงวันทิตา ผดุงศิริกุล Unit A1 ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 4 รุ่นอายุ 6 ปี 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 3. เด็กหญิงศิรกาญจน์ สุวรรณบุตรวิภา ชนะเลิศ อันดับ 5 # จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุญธร แสนชัยธร Unit F1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 5 2. เด็กหญิงปลายฟ้า ทองเครือ Unit F2 รางวัลชมเชย
วันที่โพสต์ : 8 ธันวาคม 2560
 

   รูปภาพ : กิจกรรมชื่นชมยินดีหน้าเสาธง
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin