การประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รับรางวัลหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
วันที่โพสต์ : 4 ธันวาคม 2560
 

   รูปภาพ : การประกวดกิจกรรมร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin