รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ (สสวท)
                เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร นักเรียนยูนิท B ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการประเมิณและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา...
วันที่โพสต์ : 27 พฤศจิกายน 2560
 

   รูปภาพ : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ (สสวท)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin