เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2017
                เด็กหญิงปิติชนก วิไลลักษณ์ นักเรียนชั้น Unit A ได้รับเหรียญทองแดง จาก เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2017
วันที่โพสต์ : 20 กันยายน 2560
 

   รูปภาพ : เทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest 2017
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin