Biking English Camp
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) ดำเนินกิจกรรมโดยคณาจารย์ชาวต่างประเทศและอาจารย์ชาวไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนยูนิท D (IEC) Biking English Camp ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ใน วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 10 ฐาน มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 90 คน และได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางภาษาอย่างสนุกสนาน
วันที่โพสต์ : 5 มกราคม 2562
 

   รูปภาพ : Biking English Camp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin