English Camp for Unit E – F ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ต
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษจึงได้จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) จัดกิจกรรมโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ต ในวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ซึ่งมีการจัดฐานความรู้จำนวน 5 ฐานสำหรับช่วงเช้า ได้แก่ Category (Teacher Shakinah), Outdoor Scrambles (Teacher David), Blind Kids Chase (Teacher Kevin) , Scavenger (Teacher Ty), Flag Grab (Teacher Nicholas), Words Tag (Teacher Lhea) และมีกิจกรรมกลุ่มการออกแบบ My country ในช่วงบ่าย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 100 คนและได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางภาษาอย่างเต็มศักยภาพ
วันที่โพสต์ : 10 กุมภาพันธ์ 2561
 

   รูปภาพ : English Camp for Unit E – F ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin