ค่ายดูดาว 2560
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาวครั้งที่ 22 ” ขึ้น ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 2. นักเรียนสามารถอ่านแผนที่ดาวและดูดาวนท้องฟ้าตามแผนที่ดาวได้ 3. เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการดูดาวในท้องฟ้าจริง และรู้จักตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดาวต่าง ๆ สำหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 183 คน ประกอบด้วยนักเรียนยูนิทเอฟ จำนวน 120 คน ผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 53 คน นักศึกษาปฏิบัติการสอน 5 คน และมีคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้ง 5 คน เป็นวิทยากร
วันที่โพสต์ : 18 พฤศจิกายน 2560
 

   รูปภาพ : ค่ายดูดาว 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin