ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6
                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยนักเรียนยูนิทอีและเอฟ มีคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากร โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 6 ฐาน ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติการทดลอง และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิดและสามารถแก้ปัญหาได้
วันที่โพสต์ : 27 สิงหาคม 2560
 

   รูปภาพ : ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin