English Camp for Unit A – C
                โรงเรียนได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษจึงได้จัดทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) จัดกิจกรรมโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวมทั้งทีมงานนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ระยะเวลา 1 วัน มีการจัดฐานความรู้ต่าง ๆ จำนวน 10 ฐาน ซึ่งมีฐานความรู้จำนวน 5 ฐานสำหรับช่วงเช้า และมีฐานความรู้จำนวน 5 ฐานสำหรับช่วงบ่าย มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 180 คนและได้รับความสนุกสนานพร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางภาษาอย่างเต็มศักยภาพ
วันที่โพสต์ : 19 สิงหาคม 2560
 

   รูปภาพ : English Camp for Unit A – C
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin