ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมวันออมแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมการออม และให้นักเรียนตระหนักถึงการออม โดยมีการจัดกิจกรรมการตอบคำถามสมการการออม (รายได้ - การออม = รายจ่าย) ตลอดจนมีการแสดงคว ...
[more]  


  พิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะดำเนินกิจกรรมเยวชนไทยใฝ่การออม และพิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนธนาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )ในวักศุกร์ที่ 26 กร ...
[more]  


  กิจกรรม Open Class
ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 9 ขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาล ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 3 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin