ค้นหาข่าว :
 
  คณาจารย์ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ฯ ได้ร่วมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารสถานศึกษา การจัดหลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี  ...
[more]  


  อบรมป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคาร เพื่อเสริมสร้างความรู้การป้องกันภัยจากการเกิดอัคคีภัยให้แก่บุคลากร และได้จัดให้มีการซ้อมอพยพการหนีภัยโดยการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ในอาคารเรียน อาคาร ...
[more]  


  งดการเรียนการสอน 15-18 กรกฎาคม 2557
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากคณาจารย์ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา ชลบุรี ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดสอนชดเชยล่วงหน้าโดยการเปิดเรียนเร็ ...
[more]  


  กิจกรรมชื่นชมยินดี
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสาธิต ฯ ได้จัดกิจกรรมชื่อชมยินดีเพื่อมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรด้านผลการเรียนยอดเยี่ยม ความสามารถด้านกีฬา ดนตรีนาฏศิลป์ ความสามารถด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ที่นักเรียนมีความสามารถจนมีผลงานโดด ...
[more]  


  ทำบุญตักบาตรโรงเรียนสาธิตครบรอบ 44 ปี
เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนสาธิต ฯ ทั้งสามระดับ ได้แก่อนุบาล ประถม และมัธยม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนโดยคณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองและคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกัน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบ ...
[more]  


  ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาในช่วงเช้า 9.00 - 10.30 น. ทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ บริเวณโรงอาหาร ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละยูนิท การมอบทุนอาหารกลางวัน การรำบูชาครู การไหว้อาจารย์ประจำย ...
[more]  


  บายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ วันเปิดเทอม ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 นี้ ทางโรงเรียนจะจัดให้มีพิธีพราหมณ์บายศรี การผูกข้อมือโดยคณาจารย์และรุ่นพี่ให้แก่น้องยูนิทเอ ที่เข้ามาใหม่เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอีสานให้คงอยู่สืบไป ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin