ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -10.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั ...
[more]  


  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเ ...
[more]  


  กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรา นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณของชาวอีสาน ได้ร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญโดยมีปราญช์ชาวบ้านเป็นผู้นำปฏิบัติ มี ...
[more]  


  กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดให้มีการทำบุญเนื่องใน โอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนซึ่งตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน สำหรับปีนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ครบรอบ 49 ปี โดยจัดให้มีการทำบุญถวายภัตต ...
[more]  


  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักเรียนในช่วงเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อแนะนำและให้แ ...
[more]  


  รายชื่อนักเรียนแต่ละยูนิท ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละยูนิท ปีการศึกษา 2562 http://www.primary.satit.kku.ac.th/main/index_parent.php ...
[more]  


  ผลการสอบ ONET ปี 2561
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 161 คน ซึ่งมีนักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดและสอบได้คะแนนเต็ม ดังนี้ คะแนนภาษาไทยสูงสุด เด็กหญิงณัฐธยาน์ ระดมสุทธิศาล 96.25 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คณิ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin