ค้นหาข่าว :
 
  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโครงการสองแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล คือ เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ และเด็กหญิงพีรญา  ...
[more]  


  ภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา ครั้งที่ 33
วันที่ 10 มีนาคม 2562 เด็กชายอาชาไนย บุตรอุดม นักเรียนยูนิท D2 กลุ่ม 1 เข้าร่วมการมอบรางวัลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา ครั้งที่ 33 โดยได้รับรางวัลเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา 850 บาท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (บางเ ...
[more]  


  สรุปผลการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 2
สรุปผลการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 2 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นักเรียนโรงเรียนสาธ ...
[more]  


  การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19
1. เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดน์ นักเรียนยูนิทบี 1 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-2 2. เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ นักเรียนยูนิทบี 1 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมปีที่ 1-2 3. เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี นักเรียนยูนิทบี 2 ได้รับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมป ...
[more]  


  เหรียญเงิน การแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19
เด็กชาย พิรชัช อังคณาวรกุล นักเรียนยูนิทเอฟ 1 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชั้นประถมปีที่ 5-6 ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท เลิร์น แอนด์ เ ...
[more]  


  เหรียญเงิน ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19
เด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร นักเรียนยูนิทซี 1 ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด เมื่ ...
[more]  


  การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ครั้งที่ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin