ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่กลุ่มสาระ ฯ กอท.
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ยูนิท เอฟ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นศาลาไหม อำเภอชนบท วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ยูนิท อี ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ บริษัทขอนแก่นแดรี่ จำกัด ...
[more]  


  10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน สิงหาคม
ลำดับ ชื่อสมาชิก ชั้น ครั้งที่ยืม 1. เด็กหญิง นันทิวัน รังคะวงษ์ D 2 23 2. เด็กหญิง กัญญาณัฐ เกื้อหนุน A 2 21 3. เด็กหญิง พิมพ์มาดา แดงวิบูลย์ D 2 20 4. เด็กหญิง พรปวีณ์ สุริรักษ์ F 2 20 5. เด็กชาย กรกฏ ปักเคเต F 2 19 6. เด็กหญิง ณิชาภา สัจจพงษ์ B 2 19  ...
[more]  


  ค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5 ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภ ...
[more]  


  Spelling Bee Contest 2014
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดการแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bee Contest 2014 ขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการรู้คำศัพท์และสามารถสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ ผลการแข่งขันเป้นดังนี้Unit A 1/1 อันดับที่ 1 เด็กหญิง ปุณณกา ลิ้มธนาคม อันดับที่ 2 ...
[more]  


  10 อันดับยอดนักอ่านประจำเดือน กรกฎาคม
รายงาน 10 อันดับยอดนักอ่านประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (1.)เด็กหญิง ภัคธิดา ตรีพานิชย์ A1 (2.)เด็กหญิง พรปรวีณ์ สุรีรักษ์ F2 (3.)เด็กหญิง สรัญญากร สีหาราช B1 (4.)เด็กชาย ปัณณสิทธิ์ หิรัญอมรภาคย์ F2 (5.)เด็กหญิงทักษพร จักราช A 1 (6.)เด็กหญิง กรกฏ ปักเคเต F2 ( ...
[more]  


  10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน
รายงาน 10 อันดับยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (1.)เด็กหญิง อัครมณี รอบรู้ E1 (2.)เด็กหญิง สิริกร ทองไทย E2 (3.)เด็กหญิง ภัคธิดา ตรีพานิชย์ A1 (4.)เด็กหญิง ภัสสร ตั้งเจริญ E1 (5.)เด็กหญิง พรปวีณ์ สุริรักษ์ F2 (6.)เด็กหญิง สรัญญากร สีหาราช B1 (7.)เด ...
[more]  


  กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนสาธิต ฯ จัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยเริ่มในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกันทุกยูนิททั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครอง กิจกรรมถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแสดงบนเวทีเพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ กิจกรรมนวดเท้าคุณแม ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin