ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรมแนะแนว เรียนต่อระดับมัธยม
กิจกรรมแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม สำหรับเด็กนักเรียนยูนิทF จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รุ่นพี่ระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิต มาเป ...
[more]  


  นิทรรศการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาได้มีการจัดนิทรรศการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลงานและโครงงานของนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ facebook fanpage ...
[more]  


  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
กิจกรรมแนะแนวอาชีพสำหรับเด็กนักเรียนยูนิทF จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เปิดโลกทัศน์และมีเป้าหมายในการเลือกประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรศิษย์เก่า 2 ท่าน คือ อ.พญ.วนัชพร อ ...
[more]  


  # กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/294157654009709/photos_stream?tab=photos_albums ...
[more]  


  English Camp E F
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความ สำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษา ...
[more]  


  กิจกรรม 5 กลุ่มสาระ
กิจกรรม 5 กลุ่มสาระ ...
[more]  


  วันเด็กวันออม
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กวันออม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการออมเงิน กระตุ้นจิตสำนึกรักการออมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน และทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin