ค้นหาข่าว :
 
  กิจกรรม Singapore Summer Camp
ในระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Summer Camp ณ ประเทศสิงคโปร์ ให้กับนักเรียนยูนิทเอฟ (ชั้น ป.6 ) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน มีอาจารย์ผู้ควบคุม ดูแลจำนวน 4 ท่าน การจัดกิจกรรมในครั้งนี ...
[more]  


  กิจกรรมอำลานักเรียนยูนิท F ปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 มีนาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อำลานักเรียนยูนิท F ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งให้ข้อคิดและแนวทางในการศึกษาต่อแก่นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาต่อไป และก้าว ...
[more]  


  กิจกรรมดูสุริยุปราคา
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมและให้ความรู้ในการดูปรากฎการณ์สุริยุปราคาอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับนักเรียนและคณาจารย์ ช่วงเวลา 7.00-8.40 น.  ...
[more]  


  กิจกรรมตลาดนัดในสวน ครั้งที่ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดในสวน” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 26กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อการออมของเด็กๆอีกด้วย ในกิจกรรมครั้งนี้ มีกิจกรร ...
[more]  


  นิทรรศการศิลปะเด็ก สุนทรียะเที่ยงวัน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เปิดการจัดนิทรรศการศิลปะเด็ก สุนทรียะเที่ยงวัน ซึ่งเป็นการแสดงผลงานทางศิลปะ การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ เป็นต้น ซิ่งนิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 4  ...
[more]  


  กิจกรรม แรลลี่วิชาการ "ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ"
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมแรลลี่วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาก ...
[more]  


  ผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
ขอประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin