ค้นหาข่าว :
 
  ค่าย MATH LIVE ครั้งที่ 14
ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม MATH LIVE ครั้งที่ 14 ณ อินเตอร์รีสอร์ท อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดยมีนักเรียนยูนิท อีและเอฟ เข้าร่วม จำนวน 1 ...
[more]  


  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นยูนิท บี
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นยูนิท บี วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ สถานีทดลอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสวนสัตว์ทางเลือก และศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน (ทฤษฎีใหม่) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
[more]  


  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5” ในวันที่ 30 กรฎาคม 2559 โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทา ...
[more]  


  กิจกรรม English Camp 2016 ยูนิท D-F
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอั ...
[more]  


  กิจกรรม รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้เป็นกวีเอกของโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย... ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ ...
[more]  


  กิจกรรมไหว้ครู 2559
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้สู่คนดีของสังคมและประเทศชาติ... ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ f ...
[more]  


  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่วันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่วันเปิดเทอม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ร่วมทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกด้วย... ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมไ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin