ค้นหาข่าว :
 
  English Camp for Unit D – F
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังก ...
[more]  


  ค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยนักเรียนยูนิทอีและเอฟ มีคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนส ...
[more]  


  กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม(ผูกเสี่ยว) 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิด เทอม(ผูกเสี่ยว) ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ นักเรียนทุกคน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธร ...
[more]  


  กิจกรรมพี่เพื่อน้อง
กิจกรรมพี่เพื่อน้อง โดยพี่ๆยูนิท ดี อี และเอฟ จัดกิจกรรม เตรียมปัญหาและจัดทำแผนปัญหาคณิตศาสตร์ ให้กับน้องๆ ยูนิท เอ บี และซี เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา ...
[more]  


  กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 60 โดยจัดให้มีการบรรยายธรรม เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป ...
[more]  


  กิจกรรม Japanese Camp (ค่ายนิฮง แคมปุ สนุกกับภาษาญี่ปุ่น)
ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม Japanese Camp (ค่ายนิฮง แคมปุ สนุกกับภาษาญี่ปุ่น) ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา ...
[more]  


  กิจกรรม สมาธิกับการเรียน
กิจกรรม สมาธิกับการเรียน เป็นการฝึกอบรมค่ายยุวสาสมาธิ ให้กับนักเรียน ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิไปใช้กับการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นการทำความดีถวายพ่อ เมื่อวันที่ 1 ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin