ค้นหาข่าว :
 
  นิทรรศการศิลปะนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะนักเรียนสาธิตระดับประถมในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2557 ณ บริเวณหน้ายูนิทศิลปะ ...
[more]  


  Art Camp และนันทนาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Art Camp และนันทนาการ" ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ...
[more]  


  “วันเด็กวันออม”
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กวันออม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2557 ณ บริเวณอาคารธุรการ เวลา 12.00 - 13.00 น. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออมเงิน สร้างนิสัยในกา ...
[more]  


  กิจกรรมบูรณาการทัศนศึกษายูนิทเอฟ
วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นักเรียนยูนิทเอฟ 1และ เอฟ 2 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ปราสาทหินพิมายและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ โบราณสถานรวมทั้งความเป็นมาของอารยธรรมในสมัยโบราณ โดยคณาจารย์ยูนิทเอฟในกลุ่มสาระการ ...
[more]  


  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ยูนิทบี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณาจารย์ผู้สอนยูนิทบี ได้นำนักเรียนยูนิทบีไปศึกษาเรียนศิลปวัฒนธรรมอีสาน ณ วัดสมศรี บ้านโคกสี ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น ...
[more]  


  กิจกรรมจูงลูกเข้าวัดยูนิทเอฟ 2
นักเรียนยูนิทเอฟ2 เข้าร่วมกิจกรรมจูงลูกเข้าวัดในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ วัดโมกขวนาราม นำโดย อ.นุชาฎ เนสุสินธุ์ รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อ 1 เพื่อให้นักเรียนได ...
[more]  


  กิจกรรมจูงลูกเข้าวัดเอฟ 1
กิจกรรมจูงลูกเข้าวัดเอฟ 1 นักเรียนยูนิทเอฟ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจูงลูกเข้าวัดในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ วัดโมกขวนาราม นำโดย ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์ รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในคร ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin