ค้นหาข่าว :
 
  English Camp 61
กิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรีย ...
[more]  


  English Camp for Unit E – F ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach ) ที่มุ่งการฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื้อหนุนการใช้ภาษาอังก ...
[more]  


  กิจกรรม Merry Christmas
กิจกรรม Merry Christmas จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 ...
[more]  


  ค่าย 5 กลุ่มสาระ
ค่าย 5 กลุ่มสาระ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  ...
[more]  


  ค่ายดูดาว 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาวครั้งที่ 22 ” ขึ้น ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 2. นักเรียน ...
[more]  


  กิจกรรมทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยยูนิทเอ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมทักษะภาษาไทยยูนิทเอ ปีการศึกษา 2560 ...
[more]  


  นิทรรศการ โครงงานภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดนิทรรศการ โครงงานภาษาไทยขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.40 – 15.30 น. โดยนักเรียนยูนิทเอถึงอีนำเสนอโครงงานเกี่ยวกับภาษาไทย พร้อมด้วยนัก เรียนทุกยูนิท ผู้ปกครอง คณาจารย์ เป็นผู้เข้าชม โครงงานที่นำเสนอ ...
[more]  หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
จำนวนข่าวทั้งหมด : 7 ข่าว

 
 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin