โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

 
 

Download เกียรติบัตร Open Class ปีการศึกษา 2561

 

 
 

       1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :      Download

 

       2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ :      Download

 

       3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :      Download

 

       4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา :      Download

 

       5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ :      Download

 

       6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม :      Download

 

       7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี :      Download

 

       8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ :      Download

 
 

 
     ฝ่ายเกียรติบัตร Open Class ปีการศึกษา 2561
 
     อาจารย์ ปิยะธิดา ปทุมศิริ    Tel. 087-7752470
 

 
     Web Master
 
       -  pwutti@kku.ac.th, thamwu@kku.ac.th
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
© Copyright โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ธุรการ  0-4333-2406 , ภายใน 47313 | pwutti@kku.ac.th
E-Ofiice | Mail-kku | KKUGoogle Apps | KKU | Admin