วิสัยทัศน์ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนสาธิตชั้นนำในระดับอาเซียน มุ่งสร้าง พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนร่วมผลิตบัณฑิตกับคณะศึกษาศาสตร์