ที่ปรึกษา :: ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง
  ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง
  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล
  ผศ.ดร. ศศิธร แก้วมั่น
  ดร. มนัสวี แก่นอำพรพันธ์
    อาจารย์อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์
    ผศ.ศิริวรรณ์ ร่มเย็น วูลเทอร์
    อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์
ผู้พัฒนาระบบ :: 1.นางสาวทิพวรรณ์ โยธา
2.นางสาวบังอร บาลี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาระบบ ณ วันที่ :: 18 มีนาคม 2556